Toegankelijkheid

Het Agentschap Binnenlands Bestuur streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.

 

Nalevingsstatus

De websites voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven. De eis(en) waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Door de vele websites die het Agentschap Binnenlands Bestuur in zijn beheer heeft, is het niet mogelijk om tijdig alle websites aan te passen aan de nieuwe webtoegankelijkheidscriteria. Echter, er werd een traject opgestart om toegankelijkheidsproblemen op de websites te inventariseren en de websites aan te passen zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 juni 2021.

De website voldoet momenteel niet aan alle toegankelijkheidseisen. Er is een traject opgestart om de componenten die nog niet voldoen te inventariseren en aan te passen zodat zij volledig toegankelijkheid zijn.

 

Feedback en contactgegevens

De beheerder van de website kan gecontacteerd worden:
- via dit contactformulier;
- via het e-mailadres communicatie.abb@vlaanderen.be;
- telefonisch via +32 2 553 40 21;
- per post: Agentschap Binnenlands Bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België.

 

Handhavingsprocedure

Er kan een klacht ingediend worden aan de Vlaamse Ombudsdienst via het e-mailadres klachten@vlaamseombudsdienst.be. Er kan ook een afspraak gemaakt worden via het gratis nummer 1700.